Startup-rahoituksen sanakirja

Ali Omarin startup-termistöä

Startup -nimitys on jo vakiintunut suomen kieleen, mutta kasvuyritys- ja rahoitusala vilisee muitakin englanninkielisiä termejä. Monille niistä ei ole löydetty hyviä suomenkielisiä vastineita lainkaan, ja vaikka jonkinlainen käännös olisikin olemassa, käytännössä on helpointa ja usein turvallisinta käyttää alkuperäistä vierasperäistä termistöä. Lyhyenkin ilmaisun tai kirjainyhdistelmän taakse saattaa kätkeytyä laaja, monimutkainen ja seikkaperäinen looginen kokonaisuus. Startup-maailmassa vasta aloittelevalle riittää siis opeteltavaa sanastonkin puolella, mutta saattaapa konkarikin joskus joutua tarkistamaan lukiessa tai keskustelussa vastaan tulleen termin. Tässä koottuna startup-termistöä selityksineen.

A

Accelerator

Kiihdyttämö

Yhteisö, joka auttaa kasvattamaan yritystä ja esittelemään yrityksen sijoittajille. Usein kiihdyttämöt ottavat vastineeksi osuuden yrityksestä. Ensimmäinen ja kansainvälisesti tunnetuin kiihdyttämö on Y Combinator.

Acquisition

Yritysosto

Kun yritys ostaa kokonaan tai suurimman osan toisen yrityksen osakkeista saadakseen määräysvallan yrityksessä.

Angel Investor

Enkelisijoittaja

Omaa pääomaansa, kokemustaan ja aikaansa kehitysvaiheessa oleviin yrityksiin sijoittava yksityishenkilö. Valitsee sijoituksensa henkilökohtaisesti sen sijaan, että antaisi rahansa riskipääomarahaston sijoitettavaksi.

Anti-Dilution Clause

Diluutiosuoja

Sopimusehto, jolla suojataan yhden tai useamman nykyisen osakkeenomistajan omistusosuus osakkeiden lukumäärän kasvaessa.

Annual Recurring Revenue (ARR)

Jatkuva vuosilaskutus

Yrityksen asiakkaidensa kanssa tekemien sopimusten tai tilausten arvo vuodessa. Ei sisällä kertaluonteisia maksuja. Katso myös Monthly Recurring Revenue (MRR).

B

Balance Sheet

Tase

Kirjanpidon tuotos, jossa esitetään yrityksen varat, velat ja oma pääoma. Tarjoaa tilannekuvan yrityksen taloudesta tekohetkellä. Sijoittajat pyytävät yleensä viimeisintä kuukauden tai tilikauden tasetta tarkistettavaksi.

Bridge Loan

Siltarahoitus

Lyhytaikainen laina, jota käytetään yrityksen tulorakenteen vakiintumiseen asti.

Bridge Round

Siltarahoituskierros

Rahoituskierros, jolla yrityksen rahoitus varmistetaan seuraavaan suureen rahoituskierrokseen asti. Yritykset käyttävät silloin, kun haluavat lykätä seuraavaa varainhankintakierrosta.

Broker-Dealer

Välittäjä-kauppias

Henkilö tai yritys, joka ostaa ja myy arvopapereita omaan lukuunsa tai asiakkaidensa lukuun.

Burn Rate

Polttotahti

Burn ratea käytetään tyypillisesti kuvaamaan nopeutta, jolla uusi yritys käyttää riskipääomaansa yleiskustannusten rahoittamiseen ennen kuin se tuottaa positiivista kassavirtaa toiminnastaan. Negatiivisen kassavirran mitta.

C

CapEx (Capital Expenditures)

Investointikulut

Yrityksen menot käyttöomaisuuden (rakennukset, laitteet) ostoon tai korjaukseen. Kiinteää omaisuutta kuten laitteistoja tai kiinteistöjä vaativat toimialat ovat siten CapEx-intensiivisempiä kuin esimerkiksi ohjelmistoihin keskittyvät.

Capitalization Table

Pääomitustaulukko

Yrityksen pääomitustaulukko kuvaa yrityksen omistusrakennetta: kuka omistaa (perustajat, sijoittajat, työntekijät) osakkeita ja kuinka paljon. Kiinnostaa sijoittajia ennen mahdollista sijoittamista. Sitä voidaan käyttää myös osoittamaan, kenen on allekirjoitettava yrityksen tärkeimmät päätökset ja kuka omistaa tavallisen vs. etuoikeutetun osakkeen.

Cliff

Hetki jolloin ensimmäinen osuus optioista vestautuu eli osakkeet ansaitaan. Yleensä henkilöstölle annettavissa optioissa on 12 kuukauden ajanjakso ennen cliffiä ja mikäli työntekijä lopettaa työskentelyn yrityksessä ennen cliffiä, hän ei ole oikeutettu saamaan yhtiön optioita.

Co-founder

Perustaja

Yksi yrityksen tai organisaation perustajista.

Common Stock

Kantaosake

Yrityksen omistuksen perusyksikkö. Perustajat ja työntekijät omistavat tyypillisesti kantaosakkeita. Kantaosakkeen omistajat voivat käyttää äänivaltaa yrityksen vuosikokouksessa ja osakkeille voidaan maksaa osinkoa.

Conversion

Muuntaminen

Etuoikeutettujen osakkeiden muuntaminen kantaosakkeiksi. Muuntaminen tapahtuu yleensä likvidaatiotapahtuman yhteydessä. Kun etuoikeutetut osakkeet on muutettu kantaosakkeiksi, niitä ei voi enää vaihtaa takaisin.

Convertible Note

Vaihtovelkakirja

Vaihtovelkakirja tai vaihtovelkakirjalaina on lainaa sijoittajalta startupille, joka voidaan muuttaa ennalta määritellyn vaihtosuhteen mukaisesti etuoikeutetuiksi osakkeiksi tai kantaosakkeiksi seuraavalla rahoituskierroksella. Vaihtosuhde voi olla kiinteä tai se voidaan sopia määräytyväksi esimerkiksi vaihtohetken taloudellisten tunnuslukujen mukaan. Vaihto voidaan sopia tapahtuvaksi ennalta määriteltynä ajankohtana tai tiettyjen olosuhteiden vallitessa.

Corporate Venture Capital

Yritysten pääomasijoittaminen

Käytäntö sijoittaa yritysvaroja suoraan ulkoisiin startup-yrityksiin. Tätä tekevät suuret yritykset, jotka haluavat sijoittaa pieniin ja innovatiivisiin startup-yrityksiin. Sijoittavat yritykset tekevät sijoitukset yleensä yhteisyrityssopimusten ja osakeosuuksien kautta. Sijoittajayritys voi tarjota startupille myös esimerkiksi markkinointiosaamista ja strategista ohjausta.

Customer Acquisition Cost (CAC)

Asiakkaan hankintahinta

Keskimääräinen summa, jonka yritys maksaa uuden asiakkaan hankkimisesta.

Customer Lifetime Value (CLV)

Asiakkaan elinkaariarvo

Termillä tarkoitetaan liikevaihtoa, jonka asiakas tuo yritykselle koko asiakassuhteen aikana.

D

Demo Day

Demo Day on tapahtuma sijoittajien ja startupien kohtaamiselle. Demo Dayn järjestäjänä on yleisesti esimerkiksi startup-kiihdyttämö tai pääomasijoittaja. Demo Dayssa startupit esittelevät yrityksiään potentiaalisille sijoittajille.

Dilution

Diluutio

Alkuperäisen osakkeenomistajan omistusosuuden laimentuminen osakeannin tai muun osakkeiden kokonaismäärää kasvattavan tilanteen tai tapahtuman seurauksena.

Discount Rate

Diskonttokorko

Tarkoittaa alennuskorkoa eli korkovaikutus lasketaan käänteisesti toisin kuin sijoitustuottojen laskennassa. Käytännössä sama prosentti, jolla lasketaan sijoituksen tuotto. Koron määrän tulisi heijastaa rahamäärän saantiin liittyviä riskejä mahdollisimman hyvin, joten myös diskonttokoron tulisi muuttua riskin mukaan: mitä enemmän epävarmuutta tulevaisuuden tuottojen saantiin liittyy, sitä suurempaa tuottoa sijoittajat vaativat riskin kattamiseksi.

Down Round

Rahoituskierros, jossa startupyritys laskee liikkeelle osakkeita alemmalla arvolla kuin edellisellä kierroksella. Tyypillisesti pidetään osoituksena siitä, että yritys kamppailee.

Drag-Along Right/Clause

Myötämyyntivelvollisuus

Sopimuksessa oleva määräys tai lauseke, jonka perusteella enemmistöosakas voi pakottaa vähemmistöosakkaan osallistumaan yrityksen myyntiin. Vähemmistösijoittajan velvollisuus myydä osakkeensa samoilla ehdoilla ja samaan aikaan kuin enemmistösijoittaja.

Due Diligence

Kohteen tarkastaminen

Kohteen tarkastaminen, johon sisältyy asiaan kuuluvien selvitysten suorittaminen sijoituksen yhteydessä (taloudellinen, verotuksellinen, juridinen ja/tai operationaalinen). Prosessilla sijoittajat tai yrityksen ostajat kartoittavat mahdolliseen sijoitukseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

E

Employee Stock Option Pool (ESOP)

Työntekijöiden osakeomistusohjelma

Työsuhde-etuusjärjestely, joka antaa työntekijöille omistusosuuden yrityksestä. Työntekijän omistajuus voidaan toteuttaa eri tavoin: työntekijät voivat ostaa osakkeita suoraan, saada niitä bonuksena, saada osakeoptioita tai hankkia osakkeita voitonjakosuunnitelman kautta.

ESG = Environmental, Social, Governance

Vastuullinen sijoittaminen

Kolmen tekijän joukko, joita vasten yrityksen kestävyyttä mitataan. Yhteiskunnallisesti tietoisilla sijoittajilla voi olla erityisiä sijoituskriteerejä tai mieltymyksiä, jotka seuraavat näitä kolmea tekijää.

F

Family Office

Perheen sijoitusyhtiö

Sijoitusyhtiö, joka sijoittaa varakkaan perheen tai suvun varallisuutta.

Flat Round

Rahoituskierros, jossa startup hakee rahaa edellisen rahoituskierroksen sijoituksen jälkeisellä valuaatiolla. Yleisesti flat roundia pidetään huonona merkkinä ja sellainen järjestetäänkin yleensä tilanteissa, joissa yrityksen rahat alkavat olla lopussa, mutta edellisen rahoituskierroksen tavoitteisiin ei olla vielä päästy tai on todettu että yhtiön tuotteella tai palvelulla ei ole ollut odotetun mukaista kysyntää.

Follow-On-Investment

Jatkosijoitus

Sijoitus kohteeseen tai yritykseen, joka on jo sijoittajan portfoliossa.

Founder

Perustaja

Yrityksen tai organisaation perustaja.

Friends and Family

Ystävät ja sukulaiset

Tyypillisesti ensimmäinen rahoituskierros yrityksen käynnistämiseksi, jolla varoja kerätään perustajan ystäviltä ja sukulaisilta, jotka ovat todennäköisesti valmiita sijoittamaan korotta.

Full Ratchet

Ankara ja harvinainen laimentumisen estolauseke. Se suojaa sijoittajia tulevalta rahoituskierrokselta, joka tapahtuu halvemmalla kuin se, jolla heille myönnettiin osakkeita.

Fully Diluted

Yrityksen liikkeelle laskemien kantaosakkeiden lukumäärä olettaen, että kaikki maksamattomat optio-oikeudet on käytetty ja kaikki vaihdettavat etuoikeutetut osakkeet ja vaihtovelkakirjat muunnetaan kantaosakkeiksi. Yrityksen arvostus määräytyy tyypillisesti sen täysin laimennettujen osakkeiden perusteella.

Fund of Funds

Rahastojen rahastot

Rahasto, jonka sijoituskohteena on toinen rahasto.

G

General Partner

Vastuunalainen yhtiömies

Henkilö tai henkilöt, jotka keräävät ja hallinnoivat pääomasijoitusrahastoja, määrittävät ja tekevät sijoituspäätöksiä.

I

Incubator

Yrityshautomo

Organisaatio tai kokeneiden ammattilaisten tiimi, joka auttaa yrittäjiä kasvattamaan liiketoimintaansa sen alkuvaiheessa. Hautomo-ohjelmat voivat tarjota mentorointia, ohjausta, yhteistyötilaa ja joskus myös rahoitusta.

Initial Public Offering (IPO)

Listautumisanti

Yritys saatetaan julkisen noteerauksen piiriin pörssilistautumisen kautta. Ensimmäinen kerta, kun yksityinen yritys laskee liikkeelle osakkeita yleisölle ensisijaisena tavoitteenaan kerätä rahaa kasvuun.

Investment Committee

Sijoitustoimikunta

Ensisijaisena tehtävänä on valvoa ja arvioida yhtiön tai organisaation nykyisiä ja suunnitteilla olevia sijoituksia ja kohdeyhtiöitä yhtiön hallituksen puolesta ja raportoida toiminnan tuloksista hallitukselle.

Investment Fund

Sijoitusrahasto

Sijoitusrahasto on arvopapereista koostuva rahasto, jonka osakkaita ovat rahastoon sijoittaneet henkilöt ja yritykset. Sijoitusrahaston tekemiä sijoituksia hoitavat rahastoyhtiö ja salkunhoitaja. Sijoitusrahaston sijoituksiin voi kuulua osakesijoitusten lisäksi myös muita arvopapereita kuten korkopapereita ja johdannaisia.

K

KPI (Key Performance Indicator)

Suorituskykymittari

KPI:t ovat liiketoiminnan eri osa-alueilla seurattavia arvoja, jotka kertovat kuinka hyvin yritys pystyy toteuttamaan tärkeimpiä tavoitteitaan. Kullekin KPI:lle on määritelty oma laskukaavansa. KPI-mittareita on lukemattomia, joten yritysten on harkitusti valittava seurattavakseen ne tunnusluvut, jotka ovat avainasemassa juuri heidän liiketoiminnassaan.

L

Lead Investor

Johtava sijoittaja

Sijoittaja, joka neuvottelee kierroksen ehdot yrityksen kanssa muiden rahoituskierrokseen osallistuvien sijoittajien puolesta. Johtava sijoittaja on useimmiten se sijoittaja, joka sijoittaa kierrokselle eniten pääomaa.

Limited Partner

Äänetön yhtiömies

Henkilö, joka sijoittaa rahaa riskirahastoon, mutta jolla ei ole hallintovaltuuksia yrityksessä. Passiivinen sijoittaja, jolla on rajoitettu vastuu sijoituksensa arvoon asti.

Liquidation Event

Likviditeettitapahtuma

Liiketoimi jonka yhteydessä yhtiön arvo realisoituu. Likviditeettitapahtumia ovat mm. yrityksen listautuminen pörssiin, yrityksen myynti tai fuusioituminen toisen yhtiön kanssa.

Liquidation Preference

Likvidaatiopreferenssi

Sopimus kauppahinnan jakautumisesta likviditeettitapahtuman yhteydessä. Likviditaatiopreferenssi määrittelee sen, missä järjestyksessä ja missä määrin yhtiön osakkaat saavat sijoituksensa takaisin lividitaatiotapahtumassa. Tällä turvataan se tilanne, että yhtiön perustajat tai johto eivät pääse hyötymään yhtiöstä taloudellisesti, mikäli yhtiön arvonnousu ei toteudu. Ehto siis suojaa sijoittajaa yrittäjien holtittomia lupauksia ja ylikorkeita valuaatiovaatimuksia vastaan.

Lock-Up-Period

Lukitusjakso

Ajanjakso, jolloin sijoittajien lunastus- ja myyntioikeudet tietyn sijoituksen osakkeisiin on rajoitettu tai estetty. Käytössä yleisesti esimerkiksi yritysten johdon osakkeiden osalta pörssilistautumisten yhteydessä.

M

Monthly Recurring Revenue (MRR)

Jatkuva kuukausilaskutus

Aktiivisten tilausten arvo kuukaudessa (ei sisällä kertaluonteisia maksuja). Katso myös Annual Recurring Revenue (ARR).

MVP (Minimum Viable Product)

Markkinakelpoinen tuote

Tuotteen varhainen versio, jossa on juuri tarpeeksi ominaisuuksia asiakkaan käytettäväksi, jolloin asiakas voi antaa palautetta tuotteen kehittäjälle tai valmistajalle.

N

Non Disclosure Agreement

Salassapitosopimus

Kahden osapuolen välinen sopimus, joka rajoittaa sopimuksessa ilmoitettujen tietojen jakamista. Tällä varmistetaan, ettei ideoita varasteta ja liikesalaisuudet pysyvät suojassa.

O

Ownership Percentage

Omistusprosentti

Prosenttiosuus kunkin omistajan osuudesta yrityksessä.

P

Pari Passu

Tasavertainen asema

Tarkoittaa tilanteita, joissa kahta tai useampaa omaisuutta, arvopaperia, velkoja tai velvoitetta hoidetaan tasapuolisesti ilman etusijaa.

Party Round

Nimitystä käytetään yleensä yrityksen alkuvaiheen rahoituskierroksesta, johon osallistuu suuri määrä sijoittajia, usein ilman johtavaa sijoittajaa.

Portfolio

Sijoitussalkku

Sijoitustoimintaa harjoittavan yksikön tai henkilön sijoitusvarallisuus. Enkelisijoittajan portfolio sisältää startup-yritykset, joihin hän on sijoittanut (ks. Ali Omarin portfolio).

Post-Money Valuation

Sijoitussalkku

Yrityksen arvioitu arvo sen saatua ulkopuolisen sijoituksen tai rahoituksen. Arvo nähdään yrityksen tuloksen avainindikaattorina. Sijoittajat käyttävät sijoituksen jälkeistä arvoa määrittääkseen omistusosuutensa yrityksestä.

Pre-Money Valuation

Sijoitusta edeltänyt arvo

Yhtiön valuaatio ennen rahoituskierroksella saatavia varoja.

Preferred Stock

Etuoikeutetut osakkeet

Ulkopuoliset sijoittajat, erityisesti riskipääomayritykset vaativat lähes aina, että heille myönnetään etuoikeutettuja osakkeita. Nämä sisältävät lisäoikeuksia verrattuna kantaosakkeisiin, jotka ovat yrityksen perusomistusyksikkö. Vaikutuksia mm. selvitystilassa.

Priced Round

Perinteinen lähestymistapa varojen keräämiseen, jossa sijoittaja ja perustaja neuvottelevat yrityksen tarkan arvon ja kuinka paljon omistusta sijoittaja saa sijoituksestaan.

Private Equity

Pääomasijoittaminen

Sijoitustoimintaa, jossa kohteina ovat yritykset, joiden osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Myös kohdeyritysten tavoitteenmukainen kehittäminen kuuluu tähän toimintaan.

Pro Rata Right/Clause

Sopimuksessa oleva lauseke, joka antaa sijoittajalle oikeuden osallistua tuleviin rahoituskierroksiin siinä määrin, että hänen omistusosuutensa yhtiössä säilyy.

Profit and Loss (P&L)

Tuloslaskelma yrityksen tuloista ja kuluista tietyltä ajanjaksolta. Käytetään kuukausittain suorituskyvyn seurantaan. Sijoittajat haluavat yleensä nähdä historiallisen tuloksen ja ennustetun kuukausittaisen tulosennusteen yhteensä 2-5 vuoden ajalta.

R

Ratchet

Salpalauseke

Ehto, jonka mukaan yritysjohdon omistusosuus voi riippua sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Revenue Run Rate / Annual Run Rate

Ennustettu liikevaihto

Pidemmän ajan (yleensä vuoden) liikevaihdon ennustaminen viimeisimpien tietojen perusteella. Annual run rate kertoo, paljonko liikevaihtoa kertyisi seuraavien 12 kuukauden aikana, jos jokaisen kuukauden tai vuosineljänneksen myynti olisi sama kuin edellisellä vastaavalla jaksolla. Laskentatapa siis olettaa myynnin ja kaikkien siihen vaikuttavien tekijöiden pysyvän muuttumattomina koko ennustejakson ajan.

Right of First Refusal

Etuosto-oikeus

Pääomasijoitussopimuksissa on tavallista myöntää etuosto-oikeus tulevaan osakkeiden myyntiin. Tyypillisesti tämä oikeus myönnetään ensin startupin työntekijöille ja sitten sijoittajalle.

Round Dynamics

Rahoituskierrokseen sijoittaneet ihmiset tai yhteisöt. Kierroksen dynamiikka on vahva, kun mukana on vahvoja ja merkittäviä sijoittajia.

Runway

Kiitorata

Useimmiten kuukausissa ilmaistu aika, joka kertoo kuinka kauan yrityksen kassa riittää kattamaan liiketoiminnan pyörittämisen kulut ilman lisärahoitusta.

S

Secondary Sale

Toissijainen myynti

Yrityksen myynti toiselle pääomasijoittajalle.

Startup

Aloittava yritys

Yksityinen, kehitysvaiheessa oleva yritys.

Stock Option Pool

Osakeoptiopooli

Yksityisen yrityksen työntekijöille varatut osakeoptiot. Optio-ohjelma kannustaa työntekijöitä työskentelemään startup-yrityksissä, koska työntekijät saavat osakepalkkion, jos yritys listautuu pörssiin tai myydään.

T

Term Sheet

Esi-/Aiesopimus

Alustava sopimus, jonka sijoittaja esittelee yritykselle ja jossa määritellään yksityiskohdat sijoittajan mahdollisesta sijoituksesta yritykseen. Sisältää mm. yrityksen arvon, sijoituksen määrän, selvitysmenettelyt ja laimennussäännökset. Aiesopimus toimii lähtökohtana ja alustavana pohjana varsinaisille sopimusasiakirjoille.

V

Valuation

Valuaatio, arvo

Omaisuuden tai yrityksen nykyinen (tai arvioitu) arvo.

Valuation Cap

Valuaatiokatto, arvokatto

Vaihtovelkakirjalainan tai SAFEn tärkein termi. Se oikeuttaa sijoittajat myöhemmässä rahoituksessa osakkeisiin, jotka on hinnoiteltu arvokattoon tai sitä alempaan arvoon. Tapa palkita alkuvaiheen sijoittajia lisäriskin ottamisesta.

Venture Capital

Riskisijoitus

Startup-yrityksille, pienille tai korkean riskin yrityksille tarjottava rahoitus, joka auttaa niitä kasvamaan ja menestymään. Tämä riskipääoma tulee yleensä sijoittajilta, sijoitusrahastoilta ja muilta rahoituslaitoksilta.

Vesting

Vestautuminen

Osakkeiden tai optioiden hallintaoikeuden siirtyminen. Työntekijöiden optio-ohjelmassa optioiden vestautuminen voi tapahtua esimerkiksi kuukausittain kolmen vuoden aikana, jolloin työntekijä saa kuukausittain ennalta määritetyn osan optioista omaan hallintaansa. Käytännössä vestingin tarkoituksena on sitouttaa työntekijä työskentelemään yhtiön palveluksessa vestingin ajan.

W

Warrant

Warrantit muistuttavat osakeoptioita, mutta niille on määritelty päättymispäivä, jonka jälkeen ne raukeavat mikäli niitä ei ole käytetty.

Weighted Average

Painotettu keskiarvo

Toinen kahdesta laimentumisenestolausekkeen perustyypistä, joista toinen on full ratchet. Varmistaa, että jos tuleva rahoituskierros tapahtuu alhaisemmalla arvolla kuin se, johon sijoittaja on sijoittanut, sijoittajien etuoikeutettujen osakkeiden vaihtohinta tarkistetaan alkuperäisen kierroksen ja uuden halvemman kierroksen painotetulla keskiarvolla.